پیشنهاد وزارت مسکن(نظام مهندسی) به اساتید ایرانی مقیم آلمان به عنوان یک نمونه اجرا شده ارتینگ

در ساختمان ،کتابخانه ملی ایران بود که متاسفانه این مکان فاقد حمام و ماشین رختشویی و استخر می باشد

دانلود فایل