بخاطر ايمنی و حفاظت از خطرات صاعقه بايد کليه دکل های مخابراتی سراسر کشور ارت گردند.

در حال تکميل ميباشد