در این گزارش توضیحاتی در خصوص روش اندازه گیری ارتینگ در پست های زمینی ارائه می شود

 

دانلود گزارش